Passende Routes Online

Doen jullie wat jullie website belooft…?

Het werken met de Passende Routes Online geeft in korte tijd overzicht rond hoge verwachtingen, groepsaanbod, ondersteuning en uitdaging en de resultaten die daar al dan niet bij passen. Op deze pagina staat de werkwijze beschreven in vier stappen: ieder kind in beeld, ieder kind een passende aanpak, ieder kind passende resultaten en de online omgeving PRO.

Kennismaken met de Passende Routes is voor veel mensen in het primair onderwijs de ontdekking van een nieuwe manier van kijken naar kind, aanpak en resultaat. Hier vervolgens in de praktijk mee aan de slag gaan levert veel op, maar vraagt ook om een bewuste keuze voor deze werkwijze.

Als schoolteam wil je een goed beeld te krijgen van deze werkwijze en de vraag hoe dit aansluit bij wat de school nodig heeft. Hiervoor is de ‘Teamworkshop Passende Routes Online’ een aanrader. Jullie maken dan in één dagdeel kennis met de basisprincipes van de Passende Routes en jullie leren op een andere manier kijken naar kinderen en hun resultaten. Jullie nemen een kijkje in de webapplicatie Passende Routes Online en kunnen deze omgeving na afloop drie maanden gratis gebruiken voor één groep.

Teamworkshop Passende Routes Online
Een programma van een dagdeel voor teams van maximaal 20 personen. We komen deze dag bij jullie op locatie met één trainer. Ochtend van 9:00-12:00 uur of middag van 13:00-16:00 uur. Kostprijs 595 euro inclusief btw en exclusief reiskosten.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ik heb interesse in de Passende Routes Online, neem contact met mij op over:

Er is NIETS wat ALTIJD werkt voor IEDEREEN.

Ieder kind in beeld

Natuurlijk wordt uw kind gezien, toch…?

Wat we in het kader van hoge verwachtingen niet willen is kinderen in hokjes plaatsen. Tegelijkertijd weten we dat dit in ons brein – o.a. vanuit stereotypen – toch gebeurt. We maken dit onbewuste proces tot een bewust proces door de leraren te bevragen op hun beeld. Dit levert mooie gesprekken met vaak als inzicht dat het beeld van de leerkracht voor meerdere kinderen – onbedoeld – toch afwijkt van de hoge verwachtingen. Want hoe je denkt over een kind, is bepalend voor hoe je een kind benadert. Het is ook waardevol om te zien dat duo-collega’s vaak een verschillend beeld hebben. Samen zijn zie kansen die ze alleen niet zagen. Vanuit het onbewust beeld kiezen we voor de komende periode vanuit hoge verwachtingen bewust een hoog doelniveau en een benadering die dit ondersteunt.

Dit deel van het traject geeft het overzicht dat nodig is om in de volgende fase voor ieder kind een passende aanpak te kiezen. De gesprekken geven op teamniveau een gezamenlijke taal en een collectieve alertheid op hoge verwachtingen in de manier van spreken… en dus denken.

“Hoge verwachtingen hebben betekent: niet in hokjes plaatsen, maar bewust beeldvorming doorbreken.”

Ieder kind een passende aanpak

Gaan we dan individueel onderwijs geven…?

We beginnen met de bestaande werkwijze en stellen de vraag hoe we dit zo passend kunnen maken dat iedere leerling alle leerdoelen kan gaan beheersen.

In grote lijnen is dit een groepsaanbod met een verrijkt aanbod en een intensief aanbod. Dit aanbod gaan we vervolgens aanvullen met een aanbod voor compacten en verrijken en een aanbod met individuele aanpassingen. Vanuit de visie van de school maken we met het team keuzes aan de hand waarvan we doorgaande lijnen in de aanpak door de school opzetten. Deze lijnen leggen we vast in routekaarten. Zo ontstaan passende routes in de school.

We kijken per kind welke route het meest passend is. Wat heeft dit kind bijvoorbeeld nodig aan instructie? In de routekaart (het basisplan) staat wat we altijd doen en in het periodeplan alleen wat dit keer anders gaat. Omdat in het basisplan het onderwijs al staat beschreven in een aantal aanpakken is het niet nodig om dit verder uit te werken in een groepsplan.

Wel maken we uitgaande van dit basisplan een periodeplan waarin we kort beschrijven wat we deze periode anders doen voor deze groep met deze doelen en voor individuele leerlingen met hun eigen openstaande doelen.

Het samen beschrijven van de routes geeft onderlinge afstemming door de school. De sterke punten van verschillende leraren komen terug in de routes en daarmee zijn we sterker dan alleen. De routes zijn een mooie kijkwijzer bij (onderlinge) groepsbezoeken. Voor (nieuwe) methodes en materialen wordt bekeken hoe deze kunnen bijdragen aan het versterken van de passende routes.

Hoe maak jij onderwijs passend?

Ieder kind passende resultaten

Moet ieder kind dan op het hoogste niveau scoren…?

Bij iedere route beschrijven we welke resultaten we passend vinden. Dit gaat over leerlijnen en toetsen, maar ook over o.a. werkhouding, instructie, controle van begrip, zelfregulatie en zelfstandigheid. We gaan hierbij uit van hoge verwachtingen.

Doelniveaus worden bewust hoog gekozen, waarbij het uitgangspunt aan de start van de schoolperiode ligt op het hoogste niveau. Dit doen we zowel voor de methodetoetsen als de niet-methodetoetsen.

De doelniveaus vormen het uitgangspunt bij de analyse van toetsresultaten. Bij passende resultaten houden we de analyse eenvoudig. Bij verrassende resultaten gebruiken we de kernvragen voor procesanalyse om e.e.a. vanuit meerdere perspectieven te bekijken. We zoeken daarin naar patronen en mogelijkheden om alsnog het doelniveau te bereiken door de aanpak te intensiveren.

De analyse op leerlingenniveau levert een goede basis voor de analyse op groepsniveau en de check op het behalen van de schoolnormen. De individuele doelniveaus geven een meteen goede indicatie voor de te bereiken resultaten op groepsniveau.

“De grootste prestatie van de mens is dat hij zijn omstandigheden kan veranderen door zijn denken te veranderen.” – William James

Onze online omgeving PRO

Hoe fijn als je overzicht hebt en weet dat het klopt…

De drie bovenstaande fases geven de school een schat aan informatie voor de schoolontwikkeling. De eerste twee fases maken de werkwijze kindgericht. De derde fase maakt de werkwijze resultaatgeleid. Om dit werkbaar te houden, hebben we een online omgeving ontwikkeld: Passende Routes Online (PRO). In deze omgeving geven de leraren per kind aan wat hun beeld is, wat de passende aanpak is voor de komende periode en wat het passende resultaat is dat zij daarmee willen bereiken. Dit levert de leerkracht een ‘routeoverzicht’ waarop voor alle hoofdvakken – en eventueel sociaal emotioneel – de groep inzichtelijk wordt weergegeven.

Vanuit ParnasSys of ESIS kunnen de resultaten van de niet-methodetoetsen worden geïmporteerd en wordt door het systeem wordt aangegeven of deze passend zijn of verrassend. Ook is in het dashboard per groep en leerjaar en voor de school als geheel te zien hoe de resultaten zich verhouden tot de normen.

De online omgeving bewaakt tevens de processen waarbij de leraren voorstellen doen, die door de intern begeleider / kwaliteitscoördinator kunnen worden goedgekeurd. Per leerling is zo te zien welke keuzes in de loop van de schoolperiode zijn gemaakt.

“De drie fases bieden waardevolle informatie voor schoolontwikkeling: kindgericht en resultaatgeleid. Passende Routes Online maakt deze aanpak werkbaar en biedt overzicht.”

Verder praten over de Passende Routes Online?

Fijn om even te klankborden…

Het werken met de Passende Routes Online is een investering die de school – maar vooral de leerlingen – veel gaat opleveren. Het is tegelijkertijd niet iets dat je zomaar even ‘invoert’. We komen graag een keer bij je langs om hierover door te praten. Dit kan ook telefonisch of online. Hieronder kun je je gegevens doorgeven en dan nemen we snel contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Kwaliteit is mensenwerk!